Lễ Quán Thế Âm 2019

Print
Đại Lễ Tưởng Niệm vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm - Tam Bộ Nhất Bái:

 

Pháp thoại "Niềm Tin, Cầu Nguyện và Pháp Tu Quán Âm":

Lễ Quán Thế Âm 2019 image1

Lễ Quán Thế Âm 2019 image1