Đại Lễ Vía Đức Phật A Di Đà

Print
 
Đại Lễ Vía Đức Phật A Di Đà:

 

Pháp thoại "Phân Biệt Giữa Tín Ngưỡng Di Đà và Pháp Môn Niệm Phật":

Lễ Vía Đức Phật A Di Đà image1

Lễ Vía Đức Phật A Di Đà image2